06 54 97 41 70 [email protected]

Privacybeleid Jasper Hof Photography

Privacyverklaring Jasper Hof Photography

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Jasper Hof Photography persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking
hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede
op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Jasper Hof Photography inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
Jasper Hof Photography zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Jasper Hof Photography
Eendrachtstraat 13
3241 CC Middelharnis

www.jasperhof.nl
[email protected]

Jasper Hof Photography verwerkt een of meerdere van de hieronder genoemde persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:
☐ achternaam
☐ voornamen
☐ geslacht
☐ geboortedatum
☐ geboorteplaats
☐ nationaliteit (indien noodzakelijk)
☐ adres
☐ telefoonnummer
☐ e-mailadres
☐ IP-nummer
☐ domeinnaam
☐ bankrekeningnummer
☐ klantnummer/lidmaatschapsnummer
☐ factuurnummer
☐ BSN-nummer
☐ pasfoto of andere foto ter identificatie

Verwerkingsgrond

Jasper Hof Photography verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Jasper Hof Photography met betrokkene heeft gesloten;
c. Jasper Hof Photography een wettelijke verplichting dient na te komen;
d. een gerechtvaardigd belang van Jasper Hof Photography, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Jasper Hof Photography aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

☐ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
☐ facturatie
☐ afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
☐ informatie over wijzigen producten en diensten
☐ marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
☐ telefonisch contact, e-mailcontact
☐ uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen

[Momenteel is geautomatiseerde verwerking niet van toepassing]

Delen van persoonsgegevens met derden

Jasper Hof Photography verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jasper Hof Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Jasper Hof Photography zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende
bewaartermijnen:
☐ Wettelijke grondslag: Jasper Hof Photography houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
☐ Marketingdoeleinden: Over het algemeen 5 jaar
☐ Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: Zo lang als nodig voor uitvoering van versturen nieuwsbrief en reclameuitingen
☐ Telefonisch contact: Over het algemeen 5 jaar
☐ Informeren over wijzigingen van diensten: Over het algemeen 5 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website
van Jasper Hof Photography of door middel van telefoon of e-mail. Jasper Hof Photography zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Jasper Hof Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Jasper Hof Photography vastgelegde persoonsgegevens

Jasper Hof Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jasper Hof Photography

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Jasper Hof Photography onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Jasper Hof meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien
zijn voor de betrokkenen neemt Jasper Hof onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Jasper Hof via [email protected].

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Jasper Hof Photography schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Ja, ik wil een scherpe offerte!

Vul formulier in om informatie/offerte aan te vragen

"*" geeft vereiste velden aan